رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار خبرداد: امضاء تفاهم نامه همکاری فی مابین مرکز آموزش فنی وحرفه ای برخوار با اداره جهاد بخش حبیب آباد...

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان، علیرضا ملک پور رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار درتکمیل این خبرافزود: در راستای توانمندی های این مرکز در استفاده از پتانسیل های آموزشی و پژوهشی تفاهم نامه همکاری، فی ما بین مرکزآموزش فنی وحرفه ای شهرستان و رئیس اداره جهاد کشاورزی بخش حبیب آباد، امضاء شد.
علیرضا ملک پور هدف از انعقاد این تفاهم نامه را آینده پژوهی درحوزه مشاغل مورد نیاز صنایع وسایرواحدهای تولیدی وخدماتی،شناسایی وتامین نیازهای مهارتی شاغلین و مدیران مشاغل،تهیه وتدوین استانداردها ودوره های مهارتی تکمیلی بین سطوح تحصیلی به منظور تامین وبروزرسانی وارتقای منابع انسانی،تهیه ویکسان سازی استانداردها وسرفصل های آموزشی مشترک،طراحی وبرنامه ریزی و اجرای طرح ها بویژه طرح آموزش دوگانه درقالب نظام جامع آموزش مهارت وفناوری، زمینه سازی و گسترش ارتباطات فعال و موثر طرفین در زمینه آموزش مشاغل، مهارت ها  وفناوری های نوین وپیشرفته، استفاده از پتانسیل،امکانات علمی واجرایی طرفین جهت افزایش کیفیت دوره های آموزشی،صدور گواهینامه معتبر بین المللی با تاییدیه های آموزشی به متقاضیان به ویژه متقاضیان کار،برگزاری همایش های علمی و تحقیقاتی مشترک، انجام بازدیدهای متقابل علمی واستفاده از سایر امکانات تحقیقاتی،آزمایشگاهی، کارگاهی متقابل براساس ضوابط را عنوان نمود.

تماس با ما