دراولین روز از گرامیداشت هفته دفاع مقدس صورت پذیرفت: میزخدمت روستایی ویژه اهالی دو روستای مرغ ودنبی از توابع شهرستان برخوار...


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان، علیرضا ملک پور رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار درتکمیل این خبراظهارداشت: دراولین روز از گرامیداشت هفته دفاع مقدس با شعار پیشکسوتان دفاع مقدس ومقاومت، میز خدمت روستایی ویژه بانوان در روستای مرغ ودنبی از توابع شهرستان برخوار ایجاد گردید.
علیرضا ملک پور افزود: هدف از ایجاد میزخدمت رونق مشاغل خانگي و برسي مشكلات اشتغال در اين روستا می باشد که میتوان از نزديك مشكلات اشتغال و مهارتي آنها بررسي گردد.
رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار ادامه داد: به منظور ترغيب و گسترش فعاليت بانوان روستا در كسب كار در حوزه مشاعل خانگي نياز سنجي اشتغال و آموزش هاي مهارتي با توجه به نياز روستا و شهرستان از طريق ارتباط نزديك و رو در رو با اهالی صورت پذیرفت.
علیرضا ملک پور افزود: دراین دیدار تقاضای بیش از 100 نفردرخصوص ارائه آموزشهای مهارتی دردوروستای مرغ ودنبی ثبت گردید.تماس با ما