تألیف کتاب مقایسه وبررسی تطبیقی آموزش فنی وحرفه ای در ایران وکشورهای دیگر توسط رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار...
به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان، علیرضا ملک پور  رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار در راستاي مقایسه آموزشهای فنی وحرفه ای اقدام به تأليف كتاب مقایسه و بررسی تطبیقی آموزش فنی وحرفه ای در ایران وکشورهای دیگر نموده است.

تماس با ما