ارتباط با رئیس و کارشناسان
ایمیل شماره داخلی تلفن نام واحد
malekpour@borkhartvto.ir۴۵۴۰۴۰۰۲حوزه مدیریت
۴۴۵۴۰۴۰۰۱آموزش، پژوهش و برنامه ريزي
۲۴۵۴۰۴۰۰۱آزمون
۳۴۵۴۰۴۰۰۱آموزشگاه آزاد
۵۴۵۴۰۴۰۰۱امور اداری
تماس با ما