درخواست دورۀ آموزشی
قوانین
  1. درخواست دوره آموزش فوق به منزلۀ نیازسنجی می باشد
  2. دوره ها در صورت رسیدن به حد نصاب برگزار و اطلاع رسانی خواهند شد
میزان درخواست دوره ها
دورۀ: اکسل مقدماتی
4 :تعداد
دورۀ: اکسل پیشرفته
1 :تعداد
دورۀ: فتوشاپ
15 :تعداد
دورۀ: کاربر icdl
17 :تعداد
دورۀ: واژه پرداز word
1 :تعداد
دورۀ: powerpoint
2 :تعداد
دورۀ: خاتم کار مقدماتی
1 :تعداد
دورۀ: میناکاری مس
1 :تعداد
دورۀ: مینا کاری سفال
1 :تعداد
دورۀ: گلدوز سه بعدی
1 :تعداد
دورۀ: کیف دوز چرمی
2 :تعداد
دورۀ: بافنده پوشاک دومیل
1 :تعداد
دورۀ: بافنده عروسک های تزئینی
1 :تعداد
تماس با ما