کارگاه کارگاه کامپیوتر
کارگاه کامپیوتر

: حرفه هایی که در این کارگاه آموزش داده میشود

دریافت فایل استاندارد آموزشی توضیح کد استاندارد طول دوره (ساعت) نام حرفه
۳۰۰ایلستریتور
۶۰اکسل مقدماتی
۵۰اکسل پیشرفته
۹۰فتوشاپ
۱۰۰تایپوگرافی
۱۳۲کاربر icdl
۳۰۰wordpress
۵۰واژه پرداز word
۲۰۰طراح گرافیک
۵۰powerpoint
تماس با ما