کارگاه کارگاه صنایع چوب
کارگاه صنایع چوب

: حرفه هایی که در این کارگاه آموزش داده میشود

دریافت فایل استاندارد آموزشی توضیح کد استاندارد طول دوره (ساعت) نام حرفه
۱۰۰معرق ساقه گندم
۱۸۰سوخت نگار چوب و نی
۲۲۰معرق روکش
۹۰معرق کاشی
۱۱۴معرق چرم
۴۲۰خاتم کار مقدماتی
۳۲۶خاتم کار پیشرفته
۵۵۰میناکاری مس
۴۳۰مینا کاری سفال
۱۳۲بافنده عروسک های تزئینی
۶۰۰مینیاتور
تماس با ما