کارگاه کارگاه صتایع دستی
کارگاه صتایع دستی

: حرفه هایی که در این کارگاه آموزش داده میشود

دریافت فایل استاندارد آموزشی توضیح کد استاندارد طول دوره (ساعت) نام حرفه
۱۸۶سازنده تولیدات نمدی دست دوز
۲۰۲گلدوز سه بعدی
۲۲۸کیف دوز چرمی
۱۸۶بافنده پوشاک دومیل
۸۱قلاب باف چرم و جیر
۸۱تذهیب
۱۴۰هویه کار پارچه
تماس با ما